Nieuws

Kan bestuurder ook elders toezichthouder zijn?

Een weerkerende vraag in de zorgsector is of een uitvoerende functie als bestuurder kan worden gecombineerd met het voorzitterschap van een Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen van een andere instelling. De wettelijke limiteringsregeling Bestuur en Toezicht geeft hierop geen eenduidig antwoord en dat leidt tot verwarring. De kern van de geldende wettelijke regeling kan als volgt worden samengevat.
Het is niet geoorloofd dat een voorzitter van de Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen van een ziekenhuis of andere grote zorginstelling wordt benoemd tot bestuurder van een ander ziekenhuis of een andere grote zorginstelling.
Het omgekeerde is merkwaardigerwijs wel toegestaan. Een bestuurder van een ziekenhuis of andere grote zorginstelling mag worden benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen van een ander ziekenhuis of een andere grote zorginstelling.
Dit betekent dat de volgtijdelijkheid (in welke functie vindt de eerste benoeming plaats?) beslissend is voor de vraag of de  betreffende benoeming geldig (in de terminologie van de wet: nietig)  is. Daar komt echter nog bij dat de herbenoeming van een tot voorzitter van een raad van toezicht benoemde bestuurder afstuit op de eerstgenoemde regel. Dit is een moeilijk te verdedigen uitkomst en het is onwaarschijnlijk dat de wetgever dit heeft beoogd.
Bij de evaluatie van de Wet Bestuur en Toezicht hebben de auteurs (M.E. Boschma c.s., Rijksuniversiteit Groningen, Kluwer 2018)  dit ook gesignaleerd. Daarbij is de voor de hand liggende aanbeveling gedaan om beide situaties onder de limiteringsregeling gelijk te trekken. Het valt immers niet in te zien dat de tijdsbesteding van de persoon die deze functies combineert in beide situaties anders zou zijn. Het woord is aan de wetgever.

Prof. mr. Joep Hubben, BCZorg

Dr. Piet Batenburg partner BCZorg

Dr. Piet Batenburg, tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, is toegetreden als partner van BCZorg. Piet Batenburg heeft ruime ervaring als ziekenhuisbestuurder. Hij was geruime tijd voorzitter van Santeon, het samenwerkingsverband van een aantal grote ziekenhuizen. Voor zijn bestuurlijke loopbaan praktiseerde Piet Batenburg als internist in een ziekenhuis. Thans is hij actief als toezichthouder in ziekenhuizen en als mediator. Met de combinatie van ervaring als medisch specialist en als ziekenhuisbestuurder voegt Piet Batenburg belangrijke expertise toe aan BCZorg.

Recente activiteiten van BCZorg

  • onderzoek disfunctioneren van een vakgroep van medisch specialisten, in opdracht van raad van bestuur en bestuur MSB;
  • onderzoek datalek in ziekenhuis, in opdracht raad van bestuur;
  • onderzoek opleidingsveiligheid in ziekenhuis, naar aanleiding van ernstige klachten, in opdracht raad van bestuur en bestuur MSB;
  • onderzoek verstoorde verhouding tussen medische staf enerzijds en raad van bestuur en raad van toezicht anderzijds, in opdracht van raad van toezicht;
  • onderzoek verstoorde verhouding tussen vakgroep medisch specialisten en raad van bestuur, in opdracht van raad van bestuur;
  • begeleiding fusie vakgroepen, in opdracht van vakgroepen en raad van bestuur;
  • begeleiding outsourcing functies ziekenhuis, in opdracht raad van bestuur;
  • coaching medisch specialisten in omgaan met conflicten, in opdracht bestuur MSB;
  • vervullen voorzitterschap commissie onderzoek disfunctioneren medisch specialist, in opdracht MSB-bestuur.