Welkom bij Boardroom Consultancy Zorg (BCZorg)

Breton Wrestling Paul Sérusier 1890 

Boardroom Consultancy Zorg (BCZorg) richt zich op advies en ondersteuning van zorginstellingen, met name raad van toezicht, raad van bestuur en/of bestuur medische staf/MSB en zorgverzekeraars over de volgende onderwerpen:

  • Onderzoek, advies of bemiddeling inzake samenwerkingsvraagstukken of conflicten binnen raad van bestuur en/of raad van toezicht of tussen verschillende geledingen van toezicht, bestuur, medische staf en MSB.
  • Onderzoek in geval van grensoverschrijdend/onveilig gedrag in zorginstellingen en advies over maatregelen ter bevordering van een veilig leer- en opleidingsklimaat.
  • Onderzoek en/of advies inzake samenwerkingsproblemen binnen een vakgroep of tussen vakgroepen van professionals.
  • Onderzoek en/of advies inzake functioneringsvragen rond individuele of meerdere medisch beroepsbeoefenaren.
  • Onderzoek en advies bij vragen rond integriteit en professionaliteit van de (financiële) bedrijfsvoering.
  • Advies over toepassing van regels inzake governance, mede in relatie tot de veranderende rol van toezichthouders.

BCZorg staat een oplossingsgerichte en, waar nodig, integrale aanpak voor

De ervaring leert dat vragen rond samenwerking en professioneel functioneren gemakkelijk kunnen leiden tot spanning en soms zelfs tot een crisissituatie die veel tijd, geld en energie kost. 

Om dat te voorkomen is het van belang om zo snel mogelijk alle aspecten die een rol spelen in beeld te krijgen en daarop de te volgen aanpak te baseren. Dus geen beperking tot alleen de juridische aspecten, of een versmalling tot de medische invalshoek of het centraal stellen van de financiële aspecten. BCZorg staat een oplossingsgerichte en, waar nodig, integrale aanpak voor. Daarom verenigt BCZorg de bestuurlijke, juridische, medische en financiële deskundig­heden en kan zo de juiste mix daarvan bieden bij onderzoek en advies.

Vanuit een brede, multidisciplinaire invalshoek analyseert, objectiveert, adviseert en begeleidt BCZorg om, waar mogelijk, te komen tot herstel van verhoudingen, een gezamenlijke koers en het voorkómen of beperken van schade. Dit laatste betekent dat snelheid bij onderzoek en interventie geboden is.

BCZorg kan worden ingeschakeld door de raad van bestuur, raad van toezicht, stafbe­stuur, MSB-bestuur, zorgverzekeraars, externe toezichthouders (zoals IGJ en NZa).

BCZorg is snel inzetbaar en in staat om met een korte doorlooptijd te werken. Na een intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld met een indicatie van de tijdsbelasting.

Op deze website zijn enkele voorbeelden opgenomen van terreinen waarop de expertise van BCZorg zich richt.

Voor meer informatie is BCZorg bereikbaar via haar partners:
prof. mr. Joep Hubben, drs. Johan van der Heide, drs. Wim Oosterom en dr. Piet Batenburg.

Ons e-mailadres: info@BCZorg.com.
Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.